U bent hier : Home | Keuring | Reglement Document sans titre
 
Goedkeuring van de hengsten voor de openbare dekdienst

Directe links
» Algemene bepalingen
» Toelatingsvoorwaarden aan de keuring
» Voorstelling van de kandidaat-dekhengst
» Goedkeuring
» Deliberatie
» Veterinaire keuring
» Evaluatietechniek (Bijlage 1)
» Methodology (Bijlage 2)

 

 

 

 

 

 

De officiële hengstenkeuring van het Studbook SBS zal doorgaan op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 maart 2017 in het kader van de International Selection Show, in de Provinciale Fokkers- en Ruiterschool van en te 5340 GESVES, rue du Haras, 16.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

De inschrijvingen voor de officiële hengstenkeuring van het Studbook SBS worden afgesloten op vrijdag 20 januari 2017. Een compleet dossier met de kandidatuur, samen met een samenvatting van de prestaties van de kandidaat-dekhengst en van de moederlijn, zal ten laatste tegen diezelfde datum toekomen op het Studbook SBS alsook de betaling van de inschrijvingskosten.
De kandidaat-dekhengsten van 3 jaar zullen ter plaatse aankomen op vrijdag 3 maart 2017 ten laatste tegen 14 uur (ontvangst vanaf 12 uur) voor de dierenartscontrole, de stokmaat, de inschrijvingsbevestiging en het toekennen van de box voor de duur van de keuring.
Er zijn twee secties voorzien: Sportpaarden met stokmaat hoger of gelijk aan 1m58 en Sportpony's met stokmaat lager of gelijk aan 1m48.
Elke voorgestelde hengst moet in het bezit zijn van een afstammingsbewijs afgeleverd door een Studbook lid van de W.B.F.S.H. (World Breeding Federation for Sport Horses), door een fokvereniging erkend door de Koninklijke Vereniging « Het Belgisch Sportpaard» of van het volbloed ras. Dit document moet de identificatie van de hengst mogelijk maken en ook zijn stamboom bevatten met minimum drie generaties voor de Sportpaarden en twee generaties voor de Sportpony's .

II. TOELATINGSVOORWAARDEN AAN DE KEURING

Alle kandidaat-dekhengsten ontvingen, voorafgaandelijk aan de keuring :

een gunstig advies van de Veterinaire Interfacultaire Commissie van het Studbook SBS, volgens de voorwaarden beschreven in VETERINAIRE KEURING.
een gunstig advies van de Jury Commissie met betrekking op de evaluatie van het dossier: analyse van de afstammingstabel; sportprestaties van voorouders, bloedverwanten,…

Voor de kandidaat-dekhengsten van 5 jaar zullen de sportprestaties aan ons meegedeeld worden, indien er zijn.
De kandidaat-dekhengsten in de optie "Eventing" zullen minstens 6 jaar oud zijn en hun sportresultaten, conform aan punt IV hieronder.

Vanaf de leeftijd van 6 of 7 jaar, zullen de kandidaat-dekhengsten aan minstens één competitiejaar hebben deelgenomen, beantwoordend aan de sportieve vereisten voorzien in punt IV hieronder.

Vanaf de leeftijd van 8 jaar en ouder, zal de kandidaat-dekhengst vererver zijn van heel interessante nakomelingen in België of in het buitenland of ook sportprestaties van heel goed niveau voorleggen, afgelegd in België of in het buitenland, zijnde:

• in de optie "Springen": geklasseerd zijn in nationale en internationale proeven op 1,40m en hoger
• in de optie "Dressuur": minstens éénmaal 72 % halen in een Prix St-Georges
• in de optie "Eventing": tweemaal geklasseerd zijn in M proeven (1,10m)

Als een hengst prestaties heeft gedaan in het buitenland, zal de houder een document bezorgen van een bevoegde hippische autoriteit, met bekrachtiging van de behaalde resultaten. Dit document zal meegestuurd worden met het inschrijvingsformulier van de kandidaat-dekhengst. De Commissie zal de resultaten beoordelen.

III. VOORSTELLING VAN DE KANDIDAAT-DEKHENGST

Voor de 3-, 4- en 5-jarige kandidaat-dekhengsten wordt enkel een eenvoudige trens toegelaten als mondstuk. Voor de 6-jarige en oudere hengsten worden stang en trens toegelaten.

Hoefbeslag is toegestaan, ook voor de kandidaat-dekhengsten van 3 jaar.

Tijdens de voorstelling aan de hand voor het model, worden geen beenbeschermers toegestaan.

In de optie "Springen" worden beenbeschermers enkel toegelaten aan de voorbenen tijdens het vrijspringen en de springtesten onder het zadel. Bovendien en voor het welzijn van de kandidaatdekhengst of om de beoordeling te verfijnen, heeft de jury beslissingsrecht om indien zij het nodig achten: de hoogte en/of de breedte van de hindernis te verminderen, de voorstelling te onderbreken of uit te stellen, een bijkomende sprong te vragen, …

In de optie "Dressuur" worden alle kandidaat-dekhengsten, ongeacht hun leeftijd, aan de hand en/of in vrijheid voorgesteld, zonder enige beenbescherming. Tijdens de voorstelling van de kandidaat-dekhengsten van 4 jaar en ouder onder het zadel zijn witte bandages toegestaan.

IV. GOEDKEURING (cfr bijlage 1)

a) Eerste goedkeuring :
Enkel de kandidaat-dekhengsten met een positief advies voor de dierenartscontrole, minstens één ster voor het model EN minstens drie sterren voor de sportieve aanleg, ontvangen een eerste goedkeuring voor de openbare dekdienst.

b) Definitieve goedkeuring :

Sportieve criteria voor de definitieve goedkeuring :
De hengsten zullen ten vroegste definitief goedgekeurd worden op het einde van het jaar waarin zij 6 jaar werden, indien nodig en op aanvraag van de jury commissie na het jaar waarin zij 7 jaar werden, na twee wedstrijdjaren die beantwoorden aan de hieronder vermelde criteria, op 5 en 6 jaar, op 5 en 7 jaar of op 6 en 7 jaar.
Bovendien zal de goedkeuring voor de pony's slechts definitief worden als de ponyhengst, op het einde van het jaar waarin hij 6 jaar werd, de stokmaat van 1,48m niet overschrijdt.
Elk geval dat hierboven niet beschreven staat, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de officiële juryleden en van het Bestuur van het Studbook SBS.

Voor de hengsten uit de sectie «Sportpaarden» :

Op 3-jarige leeftijd zijn de goedgekeurde hengsten niet onderworpen aan verplichte sportprestaties.

1) In de optie «Springen» :
• Op 4 jaar wordt de deelname aan minimum 5 officiële proeven voor Jonge Paarden aanbevolen.
• Op 5 en 6 jaar, zo nodig op 7 jaar, verplicht afleggen van 5 foutloze omlopen, in België of in het buitenland:
- In officiële proeven exclusief voorbehouden aan jonge paarden : de nationale klassieke cyclus voor jonge paarden, de wintercompetitie voor hengsten, de CSI «Young Horses», de Nationale- en Wereldkampioenschappen voor jonge paarden.
- In officiële proeven die niet exclusief voorbehouden zijn voor jonge paarden : hier wordt enkel rekening gehouden met officiële proeven die een niveau halen, gelijkaardig aan de proeven voorbehouden aan jonge paarden, georganiseerd in België of in het buitenland, en met een minimum hoogte van: 1,15m voor de 5-jarigen, 1,25m voor de 6-jarigen, indien vereist 1,35m voor de 7-jarigen.

2) In de optie «Dressuur» :
• Op 4 jaar wordt de deelname aan minimum 4 officiële proeven voor Jonge Paarden aanbevolen.
• Op 5 en 6 jaar, verplicht deelnemen aan minimum 4 proeven in de officiële nationale proeven voor «Jonge Paarden» en/of in evenwaardige proeven georganiseerd in het buitenland en minstens tweemaal 72% van de punten halen.

3) In de optie «Eventing» :
• Op 6 jaar, verplicht tweemaal geklasseerd zijn in de nationale proeven «Jonge Paarden» (M proeven: 1,10m) en/of in evenwaardige proeven, georganiseerd in België en in het buitenland.

Voor de hengsten uit de sectie «Sportpony's» :

Op 3-jarige leeftijd zijn de goedgekeurde hengsten niet onderworpen aan verplichte sportprestaties.

1) In de optie «Springen», verplicht afleggen van 5 foutloze omlopen in officiële nationale of regionale wedstrijden, zoals het Circuit voor "Jonge Pony's": op 5 jaar (1,05m tot 1,10m) op 6 jaar (≥1,15m).

2) In de optie «Dressuur», verplicht deelnemen aan minimum 4 proeven
op 5 jaar in L proeven niveau 2 en op 6 jaar, verplicht deelnemen aan minimum 4 proeven specifiek voor pony's MP3/MP4 niveau 3 en een minimum score halen van 68% van de punten.

3) In de optie «Eventing»
, op 6 jaar verplicht tweemaal geklasseerd zijn in de nationale proeven voor "Jonge Paarden" of in evenwaardige proeven georganiseerd in België en in het buitenland.

Eveneens voor de hengsten uit de sectie «Sportpony's» en voor de verschillende opties, wordt ook rekening gehouden met de officiële proeven, georganiseerd in België en in het buitenland en die een evenwaardig niveau halen als de proeven voor jonge paarden.

Het communiceren van de jaarlijkse prestaties van de hengst aan het Studbook SBS :
Het is noodzakelijk om de behaalde resultaten in België en/of in het buitenland over te maken aan het Studbook SBS vóór 10 oktober van het betreffend sportseizoen. De prestaties die niet gecommuniceerd werden aan het Stud-Book tegen de vastgelegde datum, komen door de nood der omstandigheden niet in aanmerking voor de evaluatie van de hengst.

Derogatie wegens veterinaire redenen :
In geval een dekhengst wegens een veterinair motief niet kan voldoen aan de sportcriteria die hem opgelegd werden, dient de eigenaar het bewijs hiervan voor te leggen aan het Studbook SBS door middel van een attest, in te dienen per aangetekend schrijven binnen de acht dagen die volgen op de diagnose.
Het Studbook SBS behoudt zich het recht voor een contraexpertise van de hengst te laten uitvoeren door een dierenarts of door een veterinaire dienst van haar keuze en/of indien nodig de evaluatie van een bijkomend sportjaar op te leggen.
Bij het niet naleven van één der voorgaande elementen, zal de goedkeuring ingetrokken worden.

V. DELIBERATIE

De Commissie voor Goedkeuring van de Hengsten blijft soeverein voor de interpretatie en de toepassing van huidig reglement.

 

VETERINAIRE KEURING (vfr annexe 2 - METHODOLOGY)

Art. 1 : DOEL
Het Studbook SBS heeft een interfacultaire veterinaire commissie opgericht, CVIF genaamd. Deze commissie is bevoegd voor alle zaken met betrekking tot de gezondheid van de dieren en meer in het bijzonder tot de evaluatie van de sanitaire hoedanigheid van de dekhengsten. De taak die toevertrouwd wordt aan de CVIF beoogt onder meer elk dier van de voortplanting verwijderd te houden dat drager is van letsels aan het voortbewegingstelsel die verband houden met orthopedische groeipathologieën of een vroegtijdige degeneratie (vb. de aanwezigheid van een osteochondraal fragment, juveniele artrose, spat, hoefkatrol) en aan het voorste gedeelte van het ademhalingssysteem zoals laryngeale hemiplegie (cornage) of eender welke andere anomalie van de bouw. De CVIF stelt voor elk dier een officiëel protocol op gebaseerd op de huidige medische kennis, de huidige stand van onderzoek en van elk objectief element dat haar bekend is. Voor al de paarden die ze zal moeten onderzoeken, kan ze overgaan tot aanvullende klinische onderzoeken alsook tot alle paraklinische onderzoeken die ze nodig of nuttig acht.

Art. 2 : SAMENSTELLING
De diergeneeskundige faculteiten van de universiteiten te Luik en Gent en de Raad van Bestuur van het Studbook SBS duiden elk een vast en een plaatsvervangend lid aan onder de dierenartsen die ervaring hebben in de geneeskunde van paarden.
De CVIF telt drie vaste leden aangewezen zoals hierboven vermeld. Is een vast lid verhinderd, dan zal zij/hij vervangen worden door de plaatsvervanger die aangewezen werd door dezelfde instantie als die van het verhinderde vast lid.
Een vertegenwoordiger van het Studbook SBS, die enkel over een raadgevende stem beschikt, zetelt eveneens van rechtswege in de CVIF. Het secretariaat van de CVIF wordt verzorgd door het SBS.

Art. 3 : WERKING
De CVIF vergadert telkens de omstandigheden het eisen, op verzoek van de Raad van Bestuur van het Studbook SBS.
De commissie zetelt in de lokalen van het SBS, avenue Prince de Liège 103, te 5100 NAMUR, of op eender welke andere locatie die gekozen wordt in akkoord met de CVIF in functie van de te realiseren onderzoeken.
De werkingskosten van de CVIF ( honoraria, aanwezigheidsvergoedingen...) zijn vastgelegd en zijn ten laste van het Studbook SBS, met dien verstande dat de kosten van de medische en paraklinische onderzoeken volledig gedragen worden door de eigenaars van de betrokken dieren.

Art. 4 : BESLISSINGEN
De beslissingen, rapporten en adviezen van de CVIF worden collegiaal aangenomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, elk vast lid, of indien van toepassing, plaatsvervangend lid, beschikt over één enkele stem. Deze beslissingen, rapporten of adviezen dienen gemotiveerd te worden en er kan geen beroep tegen aangetekend worden. Het secretariaat van de CVIF maakt deze zonder verwijl over aan de Raad van Bestuur van het SBS alsook aan de eigenaar van het dier.

Art. 5 : PROCEDURE
Met het oog op de deelname van een hengst aan een hengstenkeuring voor toelating tot de openbare dekdienst, laat de eigenaar van het dier een protocol opstellen van de veterinaire keuring in de diergeneeskundige faculteit van de universiteit te Luik of te Gent, naar keuze.
Het veterinair protocol mag ook opgesteld worden door een buitenlandse universiteit die erkend wordt door de Interfacultaire Veterinaire Commissie (CVIF).
Het veterinair protocol mag ten vroegste opgesteld worden op 1 juli van het jaar dat voorafgaat aan de voorziene keuring.
Op straf van niet ontvankelijkheid, moet het veterinair protocol volledig zijn en het geheel van informaties bevatten zoals omschreven in artikel 7 van dit reglement. Dezelfde sanctie is van toepassing als het protocol niet is opgesteld volgens het door het SBS goedgekeurde model, dat volledig aangevuld moet zijn en als bijlage de stukken dient te bevatten zoals omschreven in artikel 7. Het model van veterinaire onderzoeken en de formulieren die nodig zijn om het medisch dossier op te stellen zijn beschikbaar op het secretariaat van het Studbook SBS en op de website ervan (www.sBsnet.be).
De protocols opgemaakt door de erkende buitenlandse universitaire klinieken (Frankrijk : Maison-Alfort (Cirale inbegrepen) – Lyon – Nantes – Toulouse ; Nederland : Utrecht ; Duitsland : Berlin – Munich – Leipzig – Giessen – Hannover ) dienen opgestuurd te worden, samen met de bijlagen beschreven in artikel 7, naar het secretariaat van de CVIF (SBS, avenue Prince de Liège 103, bus 4 te 5100 NAMUR) door de eigenaar van het dier en dit
van zodra hij ze ontvangen heeft en ten laatste 60 dagen voor de voorziene keuring. De CVIF geeft een gunstig of ongunstig advies op de veterinaire protocols die zowel in België als in het buitenland opgesteld werden. Indien de eigenaar van het dier bij het toezenden van het protocol van de veterinaire keuringen er uitdrukkelijk om verzoekt, dan kan de CVIF eerst de dierenarts aanhoren die aangeduid werd door de eigenaar om het dossier toe te lichten.
Alvorens definitief een beslissing te nemen over een dier, kan de CVIF eerst bij de eigenaar aanvullende inlichtingen en onderzoeken aanvragen. Ze kan ook rechtstreeks overgaan of laten overgaan tot aanvullende klinische onderzoeken alsook tot alle paraklinische onderzoeken die zij noodzakelijk, nuttig of gewoon aan te bevelen acht, door de dierenarts, het laboratorium of de universiteit die zij aanduidt.
Het secretariaat van de CVIF meldt de beslissing die genomen werd door de CVIF over het betrokken dier per persoonlijke brief aan elke hengstenhouder.
Enkel de hengsten die een gunstig advies kregen van de CVIF worden toegelaten tot de hengstenkeuring.
In principe ondergaat een hengst slechts een veterinair onderzoek bij zijn eerste goedkeuring. Het SBS behoudt zich echter het recht voor een aanvullend nieuw veterinair onderzoek te laten uitvoeren in alle gevallen die zij nuttig acht. Is dit advies ongunstig, dan zal de hengst niet meer voorgesteld kunnen worden voor een nieuwe keuring en zal zijn eventuele goedkeuring voor de openbare dek ingetrokken worden.

Art. 6 : HONORARIA
De honoraria van de onderzoeken van de veterinaire keuring van de kandidaatdekhengsten zijn en blijven ten laste van de eigenaar van het dier en zijn niet in de inschrijvingskosten van de keuring inbegrepen.
Dit is ook zo voor de kosten van de aanvullende onderzoeken die op initiatief van de CVIF uitgevoerd worden, zelfs indien ze uitgevoerd worden door een persoon die hiervoor door de CVIF zelf aangesteld werd. Deze kosten dienen voldaan te worden alvorens de CVIF een definitieve beslissing neemt over het betrokken dier.
Als de CVIF aanvullende onderzoeken laat uitvoeren, dan kan haar secretariaat een provisie vragen aan de eigenaar die de kosten voor deze onderzoeken dekt. Wordt deze provisie niet betaald binnen de gestelde termijn, dan wordt de procedure geschorst en dan kan de hengst niet deelnemen aan de voorziene hengstenkeuring, of, in voorkomend geval, ook niet blijven voorkomen, zelfs tijdelijk, op de lijst van de dekhengsten van het Studbook SBS, zou hij er reeds op voorkomen.

Art. 7 : PROTOCOL VAN DE VETERINAIRE KEURING
Het veterinair onderzoek voorziet :
1) De identificatie van de hengst. Deze dient absoluut betrouwbaar te zijn: het geschreven en het grafisch signalement dienen voor te komen op het onderzoeksprotocol. Het nummer van het paard (lifenumber) en/of het nummer van de electronische transponder (chip) dienen gedrukt te zijn op alle radiografische clichés en andere technische protocols (ademhalings-endoscopie,...).
2) Het algemeen onderzoek dat een cardiologisch onderzoek omvat, een onderzoek van de ogen, van het gebit en van het voortplantingssysteem.
3) Een endoscopisch onderzoek van de luchtwegen met video-opname.
4) Een klinisch onderzoek van het bewegingsapparaat met video-opname dat een inspectie omvat in stilstand en in beweging op harde bodem, in rechte lijn en op de volte, evenals een systematische palpatie en testen van het onder druk brengen van de diverse anatomische structuren (hoek-test of plank-test, geforceerde buigproeven, ...);
5) Een radiologisch onderzoek van de twee onbeslagen voorvoeten, van de kogels voor- en achteraan, van de spronggewrichten en de knieën, alsook van eender welk lichaamsdeel dat tijdens het klinisch onderzoek verdacht overkwam;
6) Aanvullende onderzoeken. Het SBS behoudt zich het recht voor om tijdens de voorstelling op de keuring, tijdens de 4 weken die voorafgaan aan de keuring, tijdens de week die erop volgt evenals tijdens eender welke sportproef, een onderzoek te laten uitvoeren op producten en praktijken die verboden zijn door de F.E.I. op de standplaats van de hengst of op de locatie van de keuring zelf.

 
Nieuws

[14.03.2017]

Alles gaat goed met de SBS-gekeurde hengsten

Een meer dan positieve balans voor alle generaties door elkaar

[05.03.2017]

International Selection Show 2017: 18 nieuwe hengsten goedgekeurd door het SBS

De SBS hengstenjury had opnieuw bijzonder veel aandacht voor de genetische, sanitaire, morfologische en atletische kwaliteiten
Document sans nom
Onze partners ...